Hadiahkan Harta Atas Pemberian Kasih Sayang. Apa Syaratnya?

Hibah merupakan suatu instrumen yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat di negara Malaysia. Hibah menurut bahasa adalah pemberian sama ada dalam bentuk ‘ain atau selainnya. Adapun menurut istilah, hibah ditakrifkan sebagai suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. Bagi mencapai […]

×